Choď na obsah Choď na menu
 


 

Poziadavky na vysoke skoly (klik)

Vysoke skoly podla zamerania:

Nizsie je aj zoznam skol v cesku

 

Adresár vysokých škôlZoznam vysokých škôl a fakúlt podľa zamerania

Lekárske, zdravotnícke , farmaceutické a veterinárske zameranie
Lekárska fakulta UK Bratislava
Jesseniova lekárska fakulta UK so sídlom v Martine
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU Trnava
Fakulta zdravotníctva PU Prešov
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok
Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Bratislava
Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií SZU Bratislava
Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety VŠZaSP Bratislava

Právnické zamerania
Právnická fakulta UK Bratislava
Právnická fakulta UPJŠ Košice
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica
Právnická fakulta TTU Trnava
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica
Bratislavská vysoká škola práva BVŠP Bratislava

Filozofické a humanitné zamerania
Filozofická fakulta UK Bratislava
Filozofická fakulta PU Prešov
Filozofická fakulta UKF Nitra
Filozofická fakulta UCM Trnava
Filozofická fakulta KU Ružomberok
Filologická fakulta UMB Banská Bystrica
Filozofická fakulta TTU Trnava
Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra
Vysoká škola v Sládkovičove VŠS Sládkovičovo

Pedagogické a učiteľské zamerania
Pedagogická fakulta UK Bratislava
Pedagogická fakulta PU Prešov
Pedagogická fakulta UKF Nitra
Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
Pedagogická fakulta TTU Trnava
Pedagogická fakulta KU Ružomberok
Pedagogická fakulta UJS Komárno
Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov
Fakulta športu PU Prešov
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra

Teologické a bohoslovecké zamerania
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava
Teologická fakulta TTU so sídlom v Bratislave
Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Prešov
Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach
Fakulta reformovanej teológie UJS Komárno

Prírodovedné zamerania
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Fakulta prírodných vied UCM Trnava
Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied UKF Nitra
Fakulta prírodných vied ŽU Žilina
Fakulta ekológie a enviromentalistiky TU so sídlom v Banskej Štiavnici

Ekonomické zamerania
Národohospodárska fakulta EU Bratislava
Obchodná fakulta EU Bratislava
Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava
Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach
Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava
Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Fakulta manažmentu UK Bratislava
Ekonomická fakulta TUKE Košice
Ekonomická fakulta UJS Komárno
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Trenčín
Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice
Fakulta manažmentu VŠM Trenčín
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy VŠEMVS Bratislava
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov

Zamerania na architektúru a stavebníctvo
Fakulta architektúry STU Bratislava
Stavebná fakulta STU Bratislava
Stavebná fakulta TUKE Košice
Stavebná fakulta ŽU Žilina

Zamerania na stavbu strojov a strojníctvo
Strojnícka fakulta STU Bratislava
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Strojnícka fakulta TUKE Košice
Strojnícka fakulta ŽU Žilina
Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky TU Z Zvolen
Mechanizačná fakulta SPU Nitra
Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Trenčín
Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina

Zamerania na elektrotechniku, informatiku a informačné technológie
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Košice
Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina
Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina
Fakulta mechatroniky TnUAD Trenčín

Zamerania na ostatné technické disciplíny
Fakulta technickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE Košice
Hutnícka fakulta TUKE Košice
Fakulta priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove

Zamerania na poľnohospodárstvo a lesníctvo
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra
Lesnícka fakulta TU Z Zvolen
Drevárska fakulta TU Z Zvolen

Umelecké a výtvarné zamerania
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava
Divadelná fakulta VŠMU Bratislava
Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení VŠVU Bratislava
Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica
Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica
Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica
Fakulta umení TUKE Košice

Vojenské a policajné zamerania
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS Liptovský Mikuláš
Letecká fakulta TUKE Košice
Akadémia Policajného zboru APZ Bratislava

 

VYSOKE SKOLY V CESKU

Veřejné vysoké školy

Státní vysoké školy

Soukromé vysoké školy